• Lill-Marit Johansen
    Foto: Privat

Demenssykdom forårsakes av ulike sykdommer i hjernen. Sykdommen rammer ulike funksjoner i hjernen som f.eks. hukommelse, evnen til problemløsning, avgjørelser, tenkning, kommunikasjon. Sykdommen kan også føre til endringer i følelser, personlighet og atferd.

Det finnes flere typer demenssykdommer, som har litt ulikt forløp, og som kan ramme litt forskjellig. Demens er ikke bare en sykdom som rammer eldre, vi har også mange yngre som er rammet- som kunne vært i yrkesaktiv alder.

Sykdommen kan føre til en del utfordringer i hverdagslivet, både for den som er rammet, men også for pårørende. Ulike dagligdagse aktiviteter kan bli vanskelige å utføre, eller man klarer ikke å utføre dem som før. Funksjonsnedsettelse over tid kan føre til opplevelse av tap og nederlag.

Det kan skape usikkerhet, frykt og frustrasjoner. Ofte kommer redsel og bekymringer over fremtiden, som igjen kan føre til angst, depresjoner og isolering. En demensutvikling er individuelt og strekker seg gjerne over mange år.

Evnen til egenomsorg vil reduseres etter hvert, og det vil da være behov for støtte og tilsyn i hjemmet. Behov for tjenester vil variere gjennom sykdomsforløpet. Mange pårørende strekker seg langt for å ta vare på sine. Noen lar det gå for lang tid uten å ta imot hjelp. Det er mye å forholde seg til, og rollene i hjemmet blir snudd opp ned.

Egne dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demenssykdom er viktige tiltak både tidlig og ut i sykdomsforløpet. Det er flere grunner til at det fra nasjonalt hold ble opprettet egne tilbud til denne gruppen. Fra de yngste, til de eldste, fra tidlig, til moderat/alvorlig fase av sykdom.

De har helt andre behov enn andre eldre, de trenger helt andre fysiske rammer, omgivelser, og tilrettelagte aktiviteter og oppfølging. De trenger et personal som har kompetanse på demens, atferd og alderspsykiatri. Disse rammene har de behov for allerede når de blir hentet til dagtilbudet i hjemmet sitt.

De trenger også i flere tilfeller skjerming for bedre fungering.

Utsikten dagsenter administrere flere tjenester for demenssyke. Det er både Utsikten dagsenter, Nordmo gård og Hukommelsesteam. Utsikten dagsenter har representert Sør-Varanger kommune som modellkommune- for å utvikle og etablere gode dagtilbud.

Det er utarbeidet gjennom Nasjonalt kompetansetjeneste Aldring og helse- en egen håndbok for dette- som hjelp til andre kommuner som skal etablere og drifte egne tilrettelagte tilbud.

Målsetting med dagaktivitetstilbud for personer med demenssykdom er flere. Pårørende får avlastning, og klarer å stå lengre i en vanskelig situasjon. Og de som er syke, kan bo lengre hjemme. De som er på dagaktivitetstilbud, får mulighet til å være i et aktivt tilrettelagt miljø på dagtid, med personal som har kompetanse.

Vi vet at aktivitetsnivået i hjemmet etter hvert vil endre seg med sykdom. Ofte er det flere ting de ikke mestrer lenger, de slutter gjerne å utføre, og noen kan bli svært passive. Dersom de blir passive, får de mindre stimuli. Da får de ofte tidligere behov for mer hjelp i hjemmet, og tidligere behov for institusjonsplass.

Passivitet og nedsatt initiativ er også noe som ofte følger med demenssykdommen. Aktivitet er viktig for å stimulere gjenværende funksjoner. Ved å være i aktivitet får hjernen masse stimuli.

Det å være sammen med andre, kommunisere med andre, delta på ulike aktiviteter, opplevelser- alt dette gir stimuli! Vi vet mange som er rammet av sykdom, isolerer seg i hjemmet, for å unngå å komme i situasjoner som kan bli vanskelig å håndtere. Derfor blir det tryggere å være hjemme.

Mange føler seg utilstrekkelig når de ikke mestrer hverdagen sin. Derfor er det viktig med egne tilrettelagte dagaktivitetstilbud, der personal arbeider tett på for at den enkelte skal føle seg trygg, sett, hørt og ivaretatt i et mestringsperspektiv- sammen med andre i samme situasjon.

Mange mister også sitt sosiale fellesskap med andre, men får et sosialt nettverk gjennom dagaktivitetstilbudet. Gode opplevelser og mestring skal være i fokus.

  • Bruker av tilbudet skal kunne bo lengre hjemme, og behovet for institusjonsplass utsettes
  • Pårørende får avlastning i hverdagen.
  • Skape et sosialt fellesskap, der man treffer andre i samme situasjon.
  • Tilbudet skal bryte isolasjon, og forebygge angst og depresjon. Skape livskvalitet.
  • Dagtilbud er med på å opprettholde, og i beste fall bedre funksjonsevnen
  • Kan stimulere til bedre fysisk, kognitiv og psykisk helse.
  • Dagaktivitetstilbud legger opp til aktiviteter ut fra interesse og mestring
  • Ernæringsrike måltider

Nordmo gård ligger på Holmfoss, rett ved Pasvikelva, og har fire plasser som kommunen disponerer. Tilbyder har god kompetanse på demens, og har tett samarbeid med leder ved Utsikten dagsenter når det gjelder oppfølging av brukere og faglig veiledning. Her følger aktivitetene årstidene og været.

De som får tilbud ved Nordmo gård, er gjerne i tidlig til moderat fase av sykdom, og har interesse for natur og friluft. Vår, sommer og høst er det mange turer med båt- opp og ned Pasvikelva. Der fiske, garn, bålkos er sentralt.

Andre aktiviteter som brukere kan være med på, er: rydding av skog, planting av grønnsaker, maling og pussing, snekring, trimturer i skogen. Gården har også ulike verksted som benyttes for ulike aktiviteter innendørs. Aktivitetene på verksted varierer ut fra interesse. Kaffepausene tas ofte i gårdens egen gapahuk. Gården drar også på ulike utflukter i nærmiljøet, eller til byen gjennom hele året.

På vinteren er det i tillegg til rydding av snø, utflukter med scooter, andre utflukter med bil, isfiske og lignende. Brukere blir hentet i hjemmet og kjørt hjem etter middag.

Utsikten dagsenter har et eget lokale for seg selv på enden av Wesselborgen sykehjem. Her er det sju-åtte brukere per dag, og de som har fått en demenssykdom, er på ulike stadier i sin sykdomsutvikling. Dagsentret henter og kjører brukere med egen bil. Utsikten drar ofte på turer i nærmiljøet. Vår, sommer og høst er det hyppige utflukter rundt om i Sør-Varanger, med grill og bålkos.

Vinterhalvåret er det også utflukter, finlandsturer, hurtigruten, museum, kafeer, eller andre aktiviteter utendørs. I tillegg er det aktiviteter som pussing/maling av tre produkter, restaurering av gamle møbler, lage ulike produkter, toving, strikking, baking, sang og musikk.

Alle aktivitetene legges opp til den enkeltes mestringsnivå og interesse, slik som på Nordmo gård. Dagsenter har åpent fem dager per uke. Utsikten og Nordmo gård har godt samarbeid om brukere og tilbudene, og drar på utflukter sammen.

Hukommelsesteamet består av ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier. Teamet bistår fastleger i utredningsarbeid ved mistanke om demenssykdom. Teamet drar på kartleggingsbesøk i hjemmet for samtale med bruker og pårørende. De følger opp, setter i gang ulike tiltak og tilrettelegger for bedre fungering i hverdagen. Det kan være hjelpemidler, fysisk tilrettelegging, ulike tjenester som kan støtte opp i hverdagen.

Teamet samarbeider med andre helsetjenester, spesialisthelsetjenesten, og koordinerer, veileder rundt brukere som er henvist. Dette for at den enkelte skal få et best mulig tilbud, og kunne fungere lengst mulig i eget hjem med de tiltakene som settes i gang. Hukommelsesteamet arbeider forebyggende, og det er stort behov for den kompetansen som teamet innehar.

Tilbud til personer med demens er i stadig utvikling nasjonalt. Mange pårørende vet ikke om hvilke tilbud vi har, og det er fortsatt en del tabu rundt denne sykdommen. Vi har også i vår kommune en del videre utviklingsarbeid for å komme i mål. Mange pårørende venter for lenge med å ta imot hjelp, de vet heller ikke at vi har slike tilbud i kommunen.

Men det er ingen tvil om at egne tilrettelagte dagtilbud og hukommelsesteam er viktige bidrag til samfunnsøkonomien. Det er også viktige tiltak i et forebyggings perspektiv for å mestre egen hverdag både for bruker og pårørende.

Lill-Marit Johansen
Avdelingsleder Utsikten dagsenter, Inn på tunet – Nordmo gård, leder hukommelsesteam