• Illustrasjonsfoto: Yngve Grønvik

Hos Nordens to største jernmalmprodusenter, LKAB og Rana Gruber, er de på sporet og driver underjords – mens dagbruddene i Pajala og Gruvberget er stengt. Sydvaranger Eiendom (SE) kan kanskje lære noe her?

Gruvesaken er komplisert og inneholder mange forhold og mange viktige spørsmål. Det er ikke bra for debatten hvis avisen konkluderer utelukkende basert på et forhold.

Vi har i vinter sett at politikere har gitt sterk støtte til gruveplanen, og konkludert ensidig på basis av et håp om nye arbeidsplasser. Denne saken berører mange forhold, og både landet og lokalsamfunnet trenger et bredere perspektiv enn dette. Premissene er så viktige å ivareta at Stortinget har lovfestet dem.

Hovedspørsmålet for mange er om dagens gruveplan vil bidra til et bedre lokalsamfunn? Mineraldirektoratet (DMF) skal legge Mineralloven til grunn og sier om oppgaven sin:

”DMF skal arbeide for at Norges mineralressurser forvaltes og utnyttes til beste for samfunnet. Dette innebærer at DMF skal legge grunnlag for økt verdiskaping basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler.

I sin behandling av søknaden viser DMF på en rekke punkter til at SEs driftsplan ikke tilfredsstiller disse kravene, og krevde derfor endringer i planen. Lokal gruvekompetanse (utenfor SE) viser til det samme: Driftsplanen gir en dårlig utnyttelse av ressursene, underjordsdrift vil kunne ta ut mye mer jernmalm, og legger til rette for en langt mer langsiktig gruvedrift i kommunen.

Alt for mange politikere har sagt et ubetinget ”ja” til arbeidsplasser, uten å stille krav til hva bedriften skal gi lokalsamfunnet. Har eierne vist seg verdige til denne blinde tilliten? Avvik fra tidligere gruveplaner er ulovlige brudd på den samfunnskontrakt som har vært inngått.

Bør en spørre seg om SE har faglig integritet og kompetanse til å kunne velge den driftsform som gir det beste utbytte, og viser de samfunnsmessig integritet og ansvar for å velge en løsning som gir gruvedriften det langsiktige tidsperspektivet som kommunens utvikling er best tjent med?

SE har ikke lagt frem noen gruveplan for underjordsdrift – kanskje kan det være grunnen til at ingen investorer har sagt seg villige til å finansiere denne driftsformen?

Poenget for motstanden mot gruveplanen er at det ikke er godt nok å finne noen som er villige til å finansiere en ”tøm og røm”-plan. Vi trenger en plan som gir samfunnet mer igjen for de ressursene som ligger i berget. Der har altså DMF sagt at SEs plan ikke er god nok.

Og i Naturvernforbundet håper vi at underjordsdrift vil være mye bedre for miljøet både på land og i fjorden, enn den gamle driftsformen.

Ja Ole-Tommy, du har rett i at Kebab-sammenligningen i lederen din var flåsete. Det store spørsmålet handler ikke bare om å konstruere en gruveplan som noen er villige til å finansiere – dvs som noen regner med å kunne hente ut enorme summer til egen fortjeneste på.

En må også spørre om planen følger lovens krav, og gir det som er best for landet og lokal samfunnet.

Vi har et direktorat og et departement som skal sørge for at gruvedrift (kebab-sitat): ”er mer lønnsomt og bedre for miljøet” og at vi (nasjon og lokalsamfunn) får tilbake en rettferdig del av verdien på de ressursene som ligger i berget vårt.

Utvinning av mineralolje gir staten 70 % pluss ringvirkninger i samfunnet. De som utvinner mineraler betaler nesten ingenting for å kunne ta med seg verdier for milliarder – fra et Sør-Varanger som trenger mer enn smuler fra de rikes bord.