Senterpartiet vil med sin politikk igjen sørge for at fiskeriene og fiskeressursene skal komme de som bor ved kysten til gode. Økt aktivitet både på sjø og land skal sørge for dette.

En aktuell sak i så måte er at Sør-Varanger kommune ville søke om å få en kompensasjon på 500 tonn for den trålerkvota som tidligere tilhørte Bugøynes.

I denne saken viser det seg at en vil hente disse 500 tonnene fra den totale torske kvota og ikke fra den opprinnelige konsesjonen tildelt Bygøynes. Dette er feil og Sp mener at Bugøynes og kysten skulle få hele kvota som tråleren hadde.

For å ta et eksempel på dette så har vi sjekket dette med kvote for trålere opp mot Riston i Sørvær som hadde følgende kvote:

I rapport til Finnmark Fylkeskommune av 24. februar 2005 (Trondsen og Jørgensen) om «Fangst- og landingsmønster for trålere med leveringsbetingelser i Finnmark» fremgår følgende:
* F 63HV RISTON (F 136HV 1996-2000

  • Kvoterettigheter: 1,0 Torskefisk nord, Sei sør, Reke
  • Registrerte landinger; 1999-2004
  • KONSESJONSBETINGELSER: All fangst av reker, torsk m.m. og bifangst leveres til Br. Johnsen-Alvestad AS, Sørvær. Selskapet forblir hjemmehørende i Finnmark fylke.

1 trålerkvote i 2017 utgjør følgende:

  • Torsk nord for 62°N: 1480 tonn
  • Hyse nord for 62°N: 846 tonn
  • Sei nord for 62°N: 543,2 tonn
  • Sei sør for 62°N: 900 tonn
  • Samlet 3769,2 tonn

I tillegg kommer reker som ikke er kvotebelagt.

I henhold til Fiskeridirektoratet var gjennomsnittsfangsten i 2015 for et fartøy 11-15 meter i 2015 82 tonn torsk, hyse og sei. For fartøy 15-21 meter var gjennomsnittsfangsten 261 tonn.
Dette betyr at om Ristonkvota 2017 hadde blitt overført til Hasvik, ville den alene gitt kvotegrunnlag for 14 fartøy 11-15 meter eller 5-6 fartøy 15-21 meter (etter 2015 fangstgrunnlaget)

Fiskeridirektoratet opplyser også at gjennomsnittlig så sysselsetter et fartøy 11-15 meter 2,5 årsverk , mens et fartøy 15-21 meter sysselsetter 4,5 årsverk.

Ristonkvota ville da gitt grunnlag for mellom 25-35 årsverk innenfor fiske om den var omfordelt til fartøy 11-21 meter + anslagsvis 38 arbeidsplasser på mottaksanleggene (beregnet ut fra 10 ansatte per 1000 tonn (ifølge Steinar Eliassen i Norfra). I tillegg kommer arbeid med lineegning.

Dette ville for en liten kommune som Hasvik gitt en plass mellom 50 og 80 arbeidsplasser bare innenfor fiskeriene. Ringvirkningene av dette ville også gitt større aktivitet ellers i næringslivet i kommunen som derigjennom ville generert ytterligere arbeidsplasser samt økte inntekter for kommunen.

I tilfellet Bugøynes er det nå ca 20 båter og 15 fiskere igjen. I følge daværende sjef for fiskebruket i 1989 så hadde Bugøynes 60 ansatte på land og betraktelig flere båter i denne perioden.

Akkurat samme trenden som for Hasvik vil gjelde for Bugøynes i den angjeldende saken og andre små kystsamfunn i Finnmark med en slik kvotefordeling der hvor trålerne ikke opprettholder sine leveringsforpliktelser.