Så er det igjen duket for økonomiske kutt i Sør-Varanger kommune. En manglende politisk langsiktig tenkning rundt økonomi, - som har vært en gjenganger gjennom mange år, - skal igjen ramme mange innbyggere.

Det har over år vært mange store investeringer til befolkningen i Sør-Varanger, som for eksempel idrettshall, svømmehall, Kirkenes skole, stor felles barnehage ved Skytterhusfjellet.

Bra tiltak som svært mange har glede av. Og som samtidig gir store utgifter i renter og avdrag mange år framover.

Et samfunn skal alltid fornye og utvikle seg, men:

Det som blir vanskelig ved ikke å tenke langsiktig OG uforståelig, er at man går rett inn i nye store investeringer før nåværende gjeld er redusert til et forsvarlig nivå. Politikerne har nå vedtatt byggestart for Bjørnevatn skole, som vil koste minst 263 mill.

Som igjen og igjen medfører at her må det spares raskt. Kommunen skal denne gangen gjennomføre store kutt, 50 mill innen 2020.

Og ser man tilbake over år og tid, har det vært mange slike kutt og nedskjæringer. Stillinger taes bort eller settes vakant, utvikling av tilbud rammes og tjenester reduseres eller fjernes. Som gir store konsekvenser for enkeltmennesket i vår kommune.

Varaordfører Bergeng sier i SVA 06.02.2018 «Kanskje blir det mindre kutt, kanskje blir det mere. Kanskje blir det ingenting». Et godt eksempel på politikernes manglende langsiktige tenkning, og den utryggheten dette gir oss som innbyggere.

Det må også stilles et stort spørsmål ved at politikerne - i akkurat nåværende situasjon - prioriterer å investere 40 millioner de neste to år på fibernett i distriktene.

Et annet stort spørsmål er nåværende skolestruktur. Kostra-rapporten offentliggjort høst 2017 viser mange interessante tall og statistikker for Sør-Varanger kommune.

Her står det at skolesektoren/oppvekst og pleie- omsorgsektoren er de to største utgiftspostene kommunen har. De er ganske like i prosent totale kostnader, og utgjør til sammen 80 prosent av kommunens utgifter.

I rapporten står det også at Sør-Varanger kommune i dag har 300 færre barn enn for 10 år siden. Men antall stillinger og skolestrukturen er pr i dag urørt.

Er det ikke på høy tid med en grundig gjennomgang her, og ut fra det lage en ny plan for skolestruktur?

Nedskjæring og reduksjon gjør noe med oss innbyggere i kommunen. Det skaper utrygghet og uro. Og det skapes en maktesløshet og følelse av politisk uansvarlighet når politikerne akkurat i en tid med svært trang kommuneøkonomi hiver seg på nye store prosjekt. Investeringer som kunne vært satt inn i en mere langsiktig og forutsigbar plan.

Langsiktighet ville gitt en sunnere kommuneøkonomi og trygge, fornøyde innbyggere.