Hennes historie handler om mangelfull informasjon, lite hjelp og råd å få og ikke minst om dårlige rutiner knyttet til hvordan man møter brukerne sine.

Pasientreiser og andre offentlige etater har selvsagt,- og må ha, et regelverk å følge. Men som i enhver sammenheng er det lov å bruke hodet og det er ikke minst lov til å møte brukerne på en god, profesjonell og hyggelig måte. Pasientreiser er i likhet med andre offentlige etater som NAV og andre også en sørvisinstitusjon. Det innebærer at de som har med publikum å gjøre, skal sørge for å videreformidle god informasjon knyttet til hvordan regelverket er og hvilke alternativer som finnes. Slik vi ser det, er det en uting at brukere selv, enten det er pasienter som skal ut å reise, jobbsøkere, folk på arbeidsavklaringspenger, folk med behov for sosialhjelp-og tjenester eller med behov for pensjonsinformasjon, må finne ut av hva de har krav på og hvordan de skal forholde seg for å kunne få det. Eksemplene gjennom årene har vært mange på akkurat dette. Vet du ikke selv hva du har krav på, er det heller ingen som forteller deg hva og hvordan. Det skal ikke være slik i Norge i 2015 å møte et offentlig hjelpeapparat, uansett. Hvorfor møter med offentlige etater og systemer likevel altfor ofte er nettopp slik, kan man bare spekulere i.

I møte med Pasientreiser er det mange som har opplevd tilsvarende problemer som Bente Haugnes. I dagens avis forteller Pasientombudets årsmelding for 2014 at 24 av 41 klager ombudet fikk i Finnmark dreier seg om Pasientreiser. Årsmeldingen forteller også at mange pasienter avstår fra behandling fordi de ikke har økonomi til selv å dekke utgiftene ut over det de får igjen gjennom Pasientreiser. Spesielt gjelder dette for kronisk syke. Det sier sitt når ombudet i årsmeldingen etterlyser fleksibilitet i systemet på grunn av lange reiser og store belastninger som følge av nettopp mange og lange reiser til og fra behandling.

Hva helseminister Bent Høies lovnad om forenkling av systemet betyr, en lovnad han kom med på Finnmark Høyres årsmøte i Kirkenes i helgen, er det for tidlig å si så mye om. Men at det er et behov for forenkling, fleksibilitet og endring, synes det å være liten tvil om.

Pasientreiseordningen er selvsagt pålagt å sørge for lavest mulige kostnader for fellesskapet når pasienter må reise for å få behandling. Men det kan ikke bety at det å bo i distriktene og bli/ være syk, enten det er akutt eller kronisk, skal måtte bety ekstra store tilleggsbelastninger og ekstra store tilleggsutgifter for pasientene i så stor grad at behandling må velges bort av økonomiske årsaker.

Det skal heller ikke bety at brukere av offentlige tjenester skal måtte oppleve den ekstrabelastningen det er å føle seg mistrodd og mistenkeliggjort i møte med et apparat som egentlig er satt til å hjelpe.