Innføringen av gratis fiskekort for finnmarkinger i Pasvikelva er en oppfølging av innlandsfiskehøringa som FeFo gjennomførte i 2015-2016.

Ett av punktene i høringen gikk ut på man i samråd med lokale brukere og kommuner kunne innføre gratis kort for finnmarkinger på nærmere angitte områder. FeFo kan på den måten få mer kunnskap om vår egen bruk av den fantastiske ressursen innlandsfisket i Finnmark er.

I Pasvik har initiativet kommet fra lokale brukere ved Pasvikdalen JFF, og det har blant annet vært gjennomført et åpent folkemøte om temaet 10. mai i Pasvik.

Kunnskap om vår egen bruk av naturressursene er viktig for å kunne ha en best mulig forvaltning, og for å vurdere når det er behov for å regulere bruk av ressursene til beste for oss som bor i fylket. Vi finnmarkinger er i dag vant til både kort og fangstrapportering fra laksefiske, småviltjakt og storviltjakt, og på disse områdene opplever vi i FeFo at det er stor aksept for dette blant brukerne våre.

Ørreten i Pasvikelva er en ressurs som fra flere hold pekes på som sårbar, og vi har stor tro på at vi med en kunnskapsbasert forvaltning vil kunne bidra til et bedre og mer attraktivt fiske i Pasvikelva i fremtiden, til glede for dagens og fremtidens finnmarkinger.

Til slutt: Det er styret i FeFo som fastsetter prisene på blant annet jakt og fiske på Finnmarkseiendommen. FeFo er selvfinansierende, og driftes av de inntektene man til en hver tid har. Styret har vært tydelig på at innlandsfiske fortsatt skal være gratis for oss som bor i fylket.

Skitt fiske!