Det har gått over ett år siden Kari Gabrielsen sendte bekymringsmelding til kommunen angående forholdene på Prestøyhjemmet. Hun mente det var uforsvarlig bemanning på sykehjemmet, med to ansatte per avdeling på kveldstid, og én nattevakt fordelt på to avdelinger med 16 beboere på nettene.

SVA ble kontaktet i mai 2017 av Kari Gabrielsen og hennes bror Hans Are Gabrielsen vedr. forholdene på avd. ved Prestøya sykehjem. I dag er det satt inn én ekstra ansatt på kveldsvakt som betjener begge avdelingen. Det er ikke en fast stilling og ledelsen ved sykehjemmet vurderer å styrke kvelds- og helgevaktene med 1 ansatt.

Dette «tiltaket» på Prestøyhjemmet er langt fra nok.

Denne ansatt skal betjene to avdelinger etter behov på kveldstid. Det er også satt opp aktivitets plan for de ulike avdelingen og pleieplaner er under utarbeidelse. Vi har ikke sett store forandringene på avdelingene. Sykehjemmet er deres hjem. De skal ha en verdig, trygg og god oppfølging. Vi pårørende mener tre faste ansatte er minimum på vaktene dag og ettermiddag og i helgene.

En stor del av de som bor på avdelingen er demente med tillegg sykdommer og de har behov for tett og god oppfølging. Med dagens antall ansatte, blir det ikke nok tid til å gi beboerne den omsorgen og oppfølgingen de skulle hatt.

Oppfølgingen av de eldre krever at de ansatte har god kompetanse innenfor dementomsorgen og god kjennskap til hver enkelt bruker. Gode stunder sammen med beboerne. Noen trenger tett oppfølging under måltider, god tid til stell om morgenen. God tid til puss av tenner, kroppsvask, stelle håret, påkledning m.m.

En del demente vandrer, og vi vet at miljøterapeutiske tiltak er å sitte sammen med dem for å roe ned. Mange er redde og utrygge og da må det være noen som kan sitte sammen med dem. Om natten er det barer én ansatt som følger opp de to avdelingene i andre etasje.

Det ledelsen sier, er at hvis det er behov for ekstra hjelp, skal nattevakta tilkalle en fra etasjen over, som er Rehaben. Vi mener at dette er også uforsvarlig. Hvordan skal den ene ansatte klare å følge opp alle 16 beboerne på en forsvarlig og god måte?

De som bor på sykehjemmet, betaler 85 prosent av pensjonen. Sør-Varanger kommune tar det høyeste beløpet. Beboerne betaler for å bo på sykehjemmet og da må de også ha en mulighet til å si noe om hvordan de vil ha det. Beløp hver måned kan være opp mot 25.000-30.000 kroner i noen tilfeller.

Vi pårørende opplever at de eldre som bor på sykehjem er glemt og gjemt. Politikere lovte mye under kommunevalget , men de viser veldig lite interesse etter valget.

Vi oppfordrer politikere og de som styrer «pengesekken», til å ta seg en vakt på sykehjemmet ei helg. Gå inn i de oppgavene en ansatt har når det er lite folk på jobb.

Henviser for øvrig til Helse- og osorgstjenesteloven som pålegger kommunen å gi forsvarlige tjenester ( § 4-1) og forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) som har som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom (§1).

Vi etterlyser også kompetanse- rekrutteringsplan for å få ansatte til å arbeide på sykehjem og for å få dem til å bli i jobben.

Gode lønnsbetingelser og kursing/kompetanseheving bør prioriteres for å rekruttere/beholde de ansatte i den krevende jobben de har.

 - Kari Gabrielsen, Ruth Holm, Merete Holm, Vivian Pettersen