Saken om eiendomsskatt som ble behandlet i formannskapet, omhandler kun skatt på drift av gruva. Eiendommer/kaier som eies av Tschudi- gruppen betaler skatt på lik linje med andre næringseiendommer i Sør-Varanger kommune.

Formannskapet i Sør-Varanger kommune behandlet 050717 en klage datert 140317 etter et avslag 010217 på ettergivelse av eiendomsskatt jf. Eiendomsskatteloven § 28.

Denne paragrafen gjør at formannskapet kan dersom det foreligger «særlege grunnar», har mulighet for å ettergi skatt. Formannskapet og vi som politikere må utøve skjønn om det er «særs urimelig om heile eiendomsskatten vart innkravd». Videre måtte vi vurdere om dette er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Klager kunne ha gått til sak mot kommunen om at de har rett til fritak av eiendomsskatt til verdier tilknyttet gruva. Formannskapet innhentet juridisk bistand før vi fattet vårt vedtak.

Selskapet har ikke driftskonsesjon. Det er ikke mulig å drive gruvevirksomhet uten driftskonsesjon, verken for selskapet eller for andre. Formannskapet vurderte at en evt. rettsak kunne fått et negativt utfall, med ytterligere utlegg for Sør-Varanger kommune.

Når selskapet får ny konsesjon for drift, og driften kommer i gang, vil de bli pålagt eiendomsskatt etter verdisetting av gruva.

Formannskapet valgte en konstruktiv løsning framfor politisk spill. Vi ser fram til ny drift og nye inntekter for Sør-Varanger kommune.