Viser til Rune Rafaelsen sin respons til mitt leserinnlegg fra fredag 9. februar. Den fikk meg til å huske tilbake til september 2017 da vi mottok følgende kryptiske e-post fra administrasjonen i Sør-Varanger kommune:

"Hei.

Viser til planarbeid for Pulkneset.

Kommunen ønsker å invitere til et møte med Kirkenes Maritime Park AS for diskutere mulige framgangsmåter for å komme videre i saken.”

Invitasjonen var overraskende. Ikke en lyd fra administrasjonen siden mekling med reindrifta ble satt på hold for nærmere et år siden. De har i mellomtiden tatt Pulkneset ut av forslag til ny kommuneplanens arealdel, etter at planutvalget først tvang dem til å inkludere området. 

Uten å ha varslet dette på forhånd presenterer administrasjonen i møtet et ”sjenerøst” tilbud om å iverksette en egen plan for adkomst til Pulkneset. Enda mer overraskende. Timingen er jo helt meningsløs. Hvorfor skal administrasjonen nå foreslå at det iverksettes en egen plan for adkomst til Pulkneset når de har tatt området ut av forslag til arealplan for kommunen, og når Forsvaret har varslet at en utbygging av både Høybukta vest og Pulkneset vil kunne fremprovosere en innsigelse? 

Er det ikke bedre å først se om reguleringsplanen for Høybukta vest blir gjennomført? Er det ikke bedre å unngå å stikke kjepper i hjulene for kommunens egen plan for en stamnetterminal? Åpenbart ikke for administrasjonen, men for en ansvarlig og ”krigstrøtt" næringsaktør var det ikke vanskelig å avslå "tilbudet".

Jeg ser nå helt klart bakgrunnen for invitasjonen. Ordfører og administrasjon skal kunne dokumentere et "forsøk" på hjelpe oss med å fremme vår plan. Og at vi samtidig avslår dette. Det er så utspekulert at jeg ikke nesten ikke tror det.

Skal vi komme i en reell meklingssituasjon med reindrifta må kommunen gjøre det Fylkesmannen ba dem om å gjøre etter at et enstemmig kommunestyre vedtok å løfte Pulkneset opp for mekling. Jeg siterer fra Fylkesmannens brev av 8. november 2016:

"Områdereguleringen (for Pulkneset) må sees i sammenheng med kommunes arealdel der området er tatt inn med adkomst og de innsigelser som er fremmet der. En mekling som isolert sett kun vil gjelde områdereguleringen uten adkomst til området, fremstår som svært lite hensiktsmessig. 

Fylkesmannen savner en mer samordnet, helhetlig tilnærming og planlegging av området, og ønsker av den grunn ikke å ta saken opp til mekling slik den står i dag. 

Fylkesmannen ser det som hensiktsmessig at mekling i stedet blir gjennomført i tilknytning til oppfølgingen av kommuneplanens arealdel, slik at man kan få avklart både industriområdet på Pulkneset og adkomsten samtidig."

Dette har administrasjonen, nå åpenbart med ordførers velsignelse, bevisst sabotert. 

Det trues jevnlig med tap av arbeidsplasser om det ikke tilrettelegges for en utbygging i Leirpollen. Sannheten er at det ikke blir færre arbeidsplasser om Leirpollen tas ut av arealplanen. De eventuelle arbeidsplassene samlokaliseres med andre arbeidsplasser i kommunens stamnetterminal.

På den måten øker en mulighetene for næringsutvikling, vekst og enda flere arbeidsplasser. Det kalles klyngedannelse og synergier.

Nylig truet også Rune Rafalsen med at kommunen kunne risikere erstatningssøksmål dersom kommunen skrinla planarbeidet for Leirpollen. Trusselen er senere effektivt blitt plukket fra hverandre av våkne politikere som har tatt seg tid til å lese alle ansvarfraskrivelser og forbehold som ordfører selv signerte på i sin reguleringsavtale med Norterminal. 

Men om Rafalsen faktisk frykter et erstatningssøksmål: Hvorfor da gi forhåpninger om utbygging av området ved å ta det inn i kommuneplanens arealdel? Planen som skal legge føringer for arealutviklingen i kommunen frem mot 2030. Der er verken Høybukta vest eller Pulkneset tatt inn. At områdene er ”båndlagt i påvente av reguleringsplan” medfører ikke annet enn et forbud mot byggetiltak før en reguleringsplan er klar. Det hadde vært lettere å bygge noe i et LNF-område.

Den 30. juni 2015, etter at KVU-rapporten hadde anbefalte å gå videre med Høybukta vest og Pulkneset, uttalte den gang ordførerkandidat Rafalsen følgende:

”Nå må vi sette alle kluter til for å sikre at dette blir realisert på en god måte der alle aktører kan få slippe til. Om nødvendig kan veien til østsiden omgjøres. Arbeiderpartiets primære standpunkt var å ikke beslutte regulering av vei, men vi fikk beskjed om at det måtte gjøres."

Skal, nå ordfører, Rafaelsen igjen bare gjøre som administrasjonen sier? En kvalitetssikringsrapport som støtter KVUen, en regjeringsbeslutning, to kommunestyrevedtak som slår fast at all framtidig maritim tungindustri skal legges til Høybukta vest, anmodninger fra egne partifeller, fra LO, fra industriaktører og fra en samlet reiselivsnæring ville normalt tilsagt noe annet.

Og til sist, så vil jeg bare minne representantene som sitter i Kommunestyret om følgende: Forsøket på å regulere Pulkneset ble startet i 2010, før Norterminals regulering av Gamneset, som hastet så forferdelig.

Gamneset har nå ligget ferdig regulert i snart tre år, men aktiviteten der er det vel ingen som har sett noe til?

Jeg frykter at det samme vil skje med Leirpollen, samtidig som man risikerer å rasere eksisterende arbeidsplasser.


Greger Mannsverk
Adm. dir, Kimek AS