Fremtidsoptimisme er et viktig utgangspunkt for den Høyres miljøpolitikk. Vi tror på mennesket og evnen til å finne løsninger på nye utfordringer. Med teknologiutvikling og en åpen tilnærming til markedet kan det skapes lønnsomme og miljøvennlige produkter og tjenester som gjør hverdagen enklere og bedre for deg som innbygger.

Et sterkt næringsliv er viktig også for å løse miljøutfordringene. Et grønt skifte betyr å frikoble økonomisk vekst fra økte klimagassutslipp, slik at flere mennesker kan løftes ut av fattigdom uten at klimaet ødelegges.

Egentlig ikke så komplisert

Vi må derfor redefinere synet på hva som er ressurser, og hvordan de kan utnyttes mest mulig effektivt. Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn økonomi.

Når presset på naturressursene øker, er det avgjørende for miljøet at ressurser brukes og gjenbrukes mer effektivt enn i dag. Vi vil også styrke næringslivets grønne konkurransekraft.

Dette kan vi få til med design for forlenget levetid, økt ombruk, redusert matsvinn, reparasjon, oppgradering og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt. Det er egentlig ikke så komplisert.

Dette er også et felt det satses på i resten av Europa. EUs satsing på sirkulær økonomi betyr mye for norsk næringsliv. De må forberede seg på å konkurrere innenfor rammene av stadig sterkere krav om ressurseffektivisering, og ta større ansvar for produktene gjennom hele verdikjeden.

Som et av våre viktigste eksportmarkeder, åpner EUs visjoner muligheter for norske bedrifter som kan tilby nye smarte, grønne løsninger og teknologi som øker ressurseffektiviteten.

Også offentlig sektor

Offentlig sektor må også gå foran ved å etterspørre bruk av sekundære råvarer i sine anskaffelser. En større grad av materialgjenvinning av avfall vil også kunne bidra til å redusere utslipp samtidig som det kan bidra til utvikling av nye næringsmuligheter og arbeidsplasser.

For å gi norsk industri incentiver til økt bruk av sekundære råvarer vil en stabil tilgang og «produksjon» av sekundære råvarer av høy kvalitet være viktig. Derfor må vi jobbe for å styrke markedet for sekundærmaterialer i samarbeid med industrien og avfallsbransjen.

Den rikelige tilgangen på ressurser, og en industri som kan utnytte dette potensialet, gir Norge et viktig konkurransefortrinn.

Det har blant annet vært en betydelig vekst innen biomarin industri med råstoffer som marine oljer og tare. Flere av de største globale industriaktørene innen dette segmentet er etablert i Norge.

Satsing på økt bruk av fornybare ressurser, og utvikling av nye produkter og løsninger kan bidra til omstillingen av norsk økonomi.

Mange av jordens ressurser kan bli en mangelvare i fremtiden. Derfor er det viktig at vi utnytter dem best mulig – og gjerne flere ganger. Sirkulær økonomi er oppskriften på fremtidens økonomiske suksess.