Kirkenes Arbeiderlag er opptatt av en attraktiv by – og kommuneutvikling. Vi har et medlemsmøtevedtak om at vi ikke ønsker industrietablering i Leirpollen av hensyn til bolyst for befolkningen i Kirkenes - og turismen.

Flere reiselivsaktører er også svært negative til industriutvikling «på andre sida av fjorden».

Før jul i fjor vedtok regjeringen at den store internasjonale Barentshavna, kalt stamnetterminal, skal ligge i Høybukta vest. Leirpollen var ett av flere alternativer i denne statlige utredningen om den best egnede plassen, men Leirpollen ble ikke valgt av ulike faglige begrunnelser, èn av dem fordi dette ligger for nært byen.

Kirkenes Norhavn AS, eid av Norterminal ved Jacob Stolt-Nielsen som har fått regulert område for oljeterminal på Gamneset, holder nå på med planer om utvikling av industri i Leirpollen. Men ikke der selve Leirpollen er, for der er det ikke egnet for formålet deres.

De planlegger nå på et område enda nærmere byen. For de mest lokalkjente er dette på Dynamittneset. Midt i mot utsikten fra Thon hotell blant annet.

Denne prosessen har nok gått litt under radaren for mange, men hytte- og eiendomseiere på andre sida ble i juni i år invitert av kommunen på et møte om planen om industrietablering på Dynamittneset.

Vi kunne lese her i avisa etterpå at noen av eiendomsbesitterne hadde uttalt at «nå forstår vi ingenting, skulle ikke kommunen og staten etablere havn i Høybukta vest?»

Jo, kommunen skal i samarbeid med staten etablere en stor internasjonal Barentshavn. Staten skal regulere og bygge veien ut, samt ta seg av reguleringen av havneområdet. Så skal kommunen bygge en 100 meter kommunal kai som en del av havna, fordi dette er en klausul for utbygging av området.

Ifølge økonomiske anslag fra kommunen, vil dette, samt nødvendig infrastruktur komme på i overkant av 500 millioner norske kroner.

Dette skal skje i samarbeid med private aktører.

Kommunestyret vedtok enstemmig den 15.februar i år at den internasjonale Barentshavna skal ligge i Høybukta vest. I vedtaket stod det at «Den nye stamnetterminalen skal på sikt samle industriell havnevirksomhet i kommunen.»

Senere, i forbindelse med arbeidet med en byplan, ble det i et enstemmig medlemsmøte i Sør-Varanger Arbeiderparti først, og så i vedtak i kommunestyret i juni i år, presisert glassklart og utvetydig: «Framtidige maritime tungindustrietableringer skal lokaliseres til nytt stamnett-terminalområde.»

Til tross for enstemmige vedtak både i medlemsmøter i Arbeiderpartiet og kommunestyret om at «framtidige maritime tungindustrietableringer skal lokaliseres til nytt stamnett-terminalområde», fortsetter kommunen, med politisk ledelse sin velsignelse, reguleringsarbeidet på Jakobsnes.

De er også i ferd med å starte opp ny reguleringsprosess for Leirpollen i tillegg. Dette vil kunne føre til at færre vil delta i spleiselaget for å etablere den store internasjonale Barentshavna.

Da har Sør-Varanger Arbeiderparti med åpne øyne påført innbyggerne i Sør-Varanger økonomisk handlingslammelse i minst èn generasjon.

Vi i Kirkenes Arbeiderlag mener at Leirpollen skal tas ut som industriområde fra den nye arealplanen som skal vedtas i kommunestyret i løpet av de kommende månedene. Vi ønsker at vi følger opp egne vedtak, og ikke minst, kommunestyrevedtak.

I Leirpollen er det ikke startet opp formell prosess med områderegulering, og dette området kan tilbakeføres fra industriformål til LNFR (landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområde).

Det er både tidsriktig og fremtidsrettet å unngå industristøy og visuell forurensing i områder der det bor folk og der vi skal utvikle et attraktiv bysentrum. Vi kan gjøre dette fordi vi har plass til det.

Å samle tungindustrien er i tråd med begge vedtakene kommunestyret har gjort dette året. Og ikke minst, vi trenger et spleiselaget med kommunen for den internasjonale Barentshavna.

Og det er på den internasjonale Barentshavna at en eventuell jernbane fra Finland skal ha sin endestasjon.

Solveig Steinmo
På vegne av styret i Kirkenes arbeiderlag