– Det er en katastrofe for lokalsamfunnet dersom vi ikke klarer å enes om dette politisk, sier Høyres Eilif Johannesen og arrangerer møte med partilederne nå på mandag for å komme til en løsning.

Kommunestyret skulle egentlig komme fram til en høringsuttalelse Kystverkets og Statens vegvesens konseptvalgsutredning (KVU) innen 19. november, men saken ble utsatt da den var oppe i kommunestyremøtet dagen før.

– Jeg er redd toget går fra oss før vi rekker til perrongen, sier Johannesen om prosjektet som har vært belemret med mange uenigheter. Johannesens utspill er ikke ulikt det som ble frontet av Venstres Stian Celius og Pål Gabrielsen (SV) i sommer.

Inviterer på ny

Samtidig har Christian Valdes Carter, sjef i Coast Center Base, på nytt invitert Sør-Varanger kommune til et samarbeid på vestsiden av Tømmernes. Dette er tredje gang de prøver på dette. De har sitt område på Pulkneset og har jobbet mye med å få stamnetthavna dit der de planlegger å bygge Kirkenes Maritime Park.

– Vi har siden KVU ble lagt fram i sommer, ventet på å kunne ta prosessen videre. I etterkant av konkursen i Sydvaranger Gruve, er det ikke mindre grunn til å undersøke om kommunen er interessert i et samarbeid og få fortgang i denne saken, sier han.

Pulkneset er Kystverkets og vegvesenets andre alternativ for stamnetthavn. De setter Høybukta vest som sin foretrukne lokasjon. Deriblant fordi veiforbindelsen dit vil bli billigst. Carter ser ikke bort fra at de også kan bli med på en løsning der.

– Vi må tenke pragmatisk på dette, og det er ikke umulig at vi havner der. Samtidig tror vi at Pulkneset er mest ideelt. Også med tanke på nærheten til Gamneset og Norterminal, sier han.

Reindrifta

Kommunen har tidligere vedtatt at Leirpollen på østsiden skal være stamnetthavna i Sør-Varanger, dermed har de avvist de to andre invitasjonene til samarbeid.

– Etter valget er det nå en ny politisk ledelse. Tror du dette kan ha innvirkning?

– Jeg føler vi tidligere har hatt støtte fra Arbeiderpartiet og Høyre, sier Carter som holder fast ved at han mener Tømmernesplanene har blitt banket igjennom for kjapt. Det største ankepunktet mot Pulkneset er reindriftas innsigelser. Dette er også noe Sør-Varanger kommune har trukket frem tidligere.

– Hadde vi fått til et vedtak da KVU-en kom, kunne vi brukt høsten på mekling og funnet en løsning på denne situasjonen. Det er ingen tvil om at vi har det fryktelig travelt nå. Søknadsfristen til den 23. konsjesonsrunden i Barentshavet gikk ut onsdag, påpeker Carter.

Nytt alternativ

I Rådmannens utkast til høringsuttalelse har også Ellinghamn blitt trukket fram som alternativ.

– Ellinghamn har størst potensial om en skal utrede mer tidkrevende alternativer (bedre arealtilgang, bedre samkjøring, lavere konfliktnivå og sannsynligvis lavere totale investeringskostnader), heter det i utkastet.

Videre mener kommunen at konfliktnivået for Høybukta vest er kraftig undervurdert.

Den beste løsningen

Ordfører Rune Rafaelsen (Ap) er glad for at Høyres Eilif Johannesen har tatt initiativ til politikermøtet på mandag.

– Dette er et viktig og utfordrende prosjekt i milliardklassen, så det er bra at partiene engasjerer seg, sier han.

Med flertall i kommunestyret kan Arbeiderpartiet selv «bestemme» hvor havna skal ligge. Rafaelsen avviser imidlertid at han vil bruke makta i denne saken.

– Nei, vi vil bli enig med alle parter. Ap er åpen for flere løsninger, men vi vil ha den beste, sier han. Videre skal det holdes et møte mellom Sør-Varanger kommune og Statens vegvesen 9. desember.

– Der får vi også vite hvor lang frist vi har til å komme med en høringsuttalelse. Før jul planlegger Rafaelsen også å få til et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Jeg vil da ha med meg en representant fra opposisjonen på det møtet, sier han.

– Kommentar til at Coast Center Base nok en gang søker samarbeid?

– De vil få et svar, kommenterer Rafaelsen.

Alternativene:

- Høybukta vest

Dette er alternativet som Statens vegvesen nå ser for seg. Her er det muligheter for samlokalisering og det båndlegger mindre areal. Det er også billigst å bygge vei hit. Kostnadsestimatet ligger på 100 millioner kroner. Det er imidlertid ikke gjort noe regulering på området.

- Pulkneset

Coast Center Base ønsker å anlegge Kirkenes Maritime Park på Pulkneset. I dette alternativet ligger det innsigelser fra reindrifta, fylkeskommunen og fylkesmannen. En veiforbin- delse er anslått å koste 280 millioner kroner. De er imidlertid ikke helt imot å etablere seg i Høybukta.

- Leirpollen

Det var her kommunen i sin tid vedtok at stamnetthavna skulle ligge. Det var før Statens vegvesen lanserte arbeidet med sin utredning. Leirpollen ligger på østsiden og kommunestyret har avsatt 60 millioner kroner til å jobbe videre med dette prosjektet. Området er betegnet som uegnet av Kirkenesbase AS som ønsker å etablere seg på Pulkneset. Dette alternativet har også høyest kostnad for veiforbindelse. Den er anslått å koste mellom 460 til 1 070 millioner kroner alt ettersom hvilken adkomst som velges.

- Ellinghamn

Kommuneadministrasjonens nye forslag. Ellinghamn er en vik på nordsiden av Tømmernes. Dette var blant de 13 alternativene som vegvesenet så på, men ble senere forkastet. Likevel ser administrasjonen på dette som det beste alternativet dersom man skal utrede mer tidkrevende prosjekter.

Norterminal med Jakob B. Stolt-Nielsen fikk som kjent sitt terminalprosjekt på Gamneset godkjent før sommeren. Den lokasjonen er ikke en del av KVU.